samochód o wartości poniżej 3500 zł samochód o wartości poniżej 3500 zł Obecnie coraz więcej przedsiębiorców wykorzystuje w firmie pojazdy. W przypadku samochodu o wartości przekraczającej 3500 zł podatnicy mogą wprowadzić samochód do ewidencji środków oraz amortyzować go w czasie. Jednak co sytuacji gdy wartość nie przekracza tej kwoty? Sprawdź, jak rozliczyć firmie zakup samochodu o wartości poniżej 3500 zł.

Zakup samochodu o wartości nieprzekraczającej 3500 zł

Przy zakupie firmowego samochodu o wartości poniżej 3500 zł przedsiębiorca ma trzy możliwości. Po pierwsze może wprowadzić go do ewidencji oraz amortyzować przy zastosowaniu właściwej stawki, która wynosi 20%. Tym sposobem koszty zostaną rozłożone w czasie. Drugim sposobem jest również wprowadzenie pojazdu do ewidencji, z tym że w tej sytuacji ze względu na niską wartość może jednorazowo zamortyzować pojazd. Całkowity koszt zostanie wówczas ujęty w miesiącu oddania do użytkowania. Jednak przedsiębiorcy mogą również ująć wydatek bezpośrednio w kosztach. Zgodnie z przepisami PIT podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, o których mowa w art. 22a i 22b, których wartość początkowa, nie przekracza 3500 zł. Wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania. Koszty w każdym przypadku powinny zostać zaewidencjonowane w kolumnie 13 księgi przychodów i rozchodów - pozostałe wydatki.

Wydatki poniesione w związku z eksploatacją pojazdu

Oprócz kosztów związanych z zakupem pojazdu przedsiębiorcy mogą również rozliczać w działalności wydatki eksploatacyjne związane z pojazdem, takie jak np. koszty paliwa czy części zamiennych.  Warunkiem jest, aby miały związek z prowadzoną działalnością.
Pamiętaj! Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.
Wydatki eksploatacyjne związane z pojazdem wprowadzonym do ewidencji środków trwałych mogą być bezpośrednio rozliczane w kosztach firmowych. Jednak gdyby pojazd nie został tam umieszczony tylko przedsiębiorca zaliczy go bezpośrednio w koszty wówczas powinien prowadzić ewidencję przebiegu pojazdów dla celów podatku dochodowego. Tym samym koszty będą rozliczane do wysokości limitu  wynikającego z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. W 2015 roku stawki kilometrówki nie uległy zmianie i w dalszym ciągu wynoszą dla samochodu osobowego:
  • 0,5214 zł, gdy pojemność skokowa silnika wynosi do 900 cm3
  • 0,8358 zł, gdy pojemność skokowa silnika wynosi ponad 900 cm3.