Podatnicy świadczący usługi na rzecz kontrahentów bardzo często wystawiają korekty do faktur. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, czy możliwe jest wystawanie jednej faktury korygującej do wielu faktur oraz jakie elementy powinna zawierać aby zostać poprawnie wystawiona!

Kiedy można wystawić fakturę korygującą?

Zgodnie z art. 106j ustawy o VAT podatnik wystawia fakturę korygującą w sytuacji gdy:

 • został udzielony rabat po wystawieniu faktury pierwotnej,
 • podwyższono cenę,
 • zaistniała pomyłka w kwocie lub stawce VAT,
 • zaistniała pomyłka w cenie,
 • wystąpiły inne pomyłki, np. w ilości/liczbie sprzedanych towarów/usług.

Jakie elementy powinna zawierać faktura korygująca?

Zgodnie z art. 106j ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług faktura korygująca powinna zawierać:

 • frazę “faktura korygująca” lub “korekta”,
 • datę wystawienia i kolejny numer faktury,
 • dane, które zostały zawarte na fakturze pierwotnej zgodnie z art. 106e ust. 1 pkt 1-6 ustawy o VAT,
 • nazwę towaru lub usługi, jakiej dotyczy korekta,
 • przyczynę z jakiej dokonywana jest korekta,
 • kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego,
 • w pozostałych przypadkach, korektę treści pozycji, które wymagają zmian.
Uwaga! Na fakturze korygującej należy podać obowiązkowo przyczynę korekty.

Dodatkowo, w sytuacji kiedy podatnik udziela opustu lub obniżki ceny w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów lub usług dokonanych lub świadczonych na rzecz jednego odbiorcy w danym okresie, faktura korygująca (...):

 • powinna zawierać dodatkowo wskazanie okresu, do którego odnosi się udzielany opust lub obniżka;
 • może nie zawierać danych określonych w art. 106e ust. 1 pkt 5 i 6 oraz nazwy (rodzaju) towaru lub usługi objętych korektą.

Wystawianie zbiorczej faktury korygującej

Zbiorcza faktura korygująca odnosi się do więcej niż jednej faktury pierwotnej. Na zbiorczej fakturze nie ma trzeba podawać kwot, które były zawarte na poszczególnych fakturach pierwotnych. Konieczne jest podanie kwot poprawnych (o zmienionych wartościach).

Przykład 1.

Przedsiębiorca udziela rabatu dla jednego z klientów na wszystkie produkty zakupione w II kwartale 2016 roku. Rabat może zostać udokumentowany w postaci zbiorczej faktury korygującej.

Jedna faktura korygująca dla kilku faktur w walucie obcej

Wystawienie zbiorczej faktury korygującej nie ma wpływu na datę powstania przychodu, jedynie na jego wysokość. Przeliczenia na PLN należy dokonać według średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury pierwotnej.

Jedna faktura korygująca dla wielu faktur a ujęcie w KPiR

W sytuacji gdy powodem jest udzielenie rabatu lub zwrot towaru, jedną fakturę korygującą do wielu faktur należy zewidencjonować w okresie w którym została wystawiona zbiorcza faktura. Natomiast, jeśli zbiorczą fakturę korygującą wystawiono z powodu popełnienia błędu przy wystawianiu faktur pierwotnych należy zbiorczą fakturę korygującą ująć w okresie, którego dotyczą wystawione faktury pierwotne.