korekta kosztów korekta kosztów Na mocy trzeciej ustawy deregulacyjnej, która obowiązuje od 1 stycznia 2013 roku przedsiębiorcy, którzy nie uregulowali kwoty wynikającej z faktury bądź rachunku są obowiązani dokonać korekty kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą korekta kosztów powinna zostać zrobiona w zależności od terminu płatności widniejącym na dokumencie zakupu.

Korekta kosztów a termin płatności

Jeżeli termin płatności na fakturze bądź innym dokumencie księgowym wynosi:
  • mniej niż 60 dni - podatnik jest obowiązany do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, w którym upływa 30 dni od terminu płatności,
  • więcej niż 60 dni - dokonuje się takiego zmniejszenia wraz z 90. dniem od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów podatkowych.
Przedsiębiorca powinien skorygować koszty również w sytuacji, kiedy częściowo uregulował należność. W takiej sytuacji korekta kosztów powinna zostać dokonana w odniesieniu do nieuregulowanej kwoty.
WażneW przypadku gdy podatnik nie poniósł w danym miesiącu kosztów podatkowych bądź są one mniejsze niż kwota korekty będzie zobowiązany powiększyć przychody o tę kwotę.

Korekta kosztów - w jaki sposób?

Zmniejszenia kosztów (bądź powiększenia przychodów) przedsiębiorca powinien dokonać za pomocą dokumentu dowodu zmniejszenia kosztu (powiększenia przychodu), który powinien zawierać takie dane jak:
  • data dokumentu oraz miesiąc, w którym dokonuje się zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów),
  • wskazanie dokumentu (np. faktury czy umowy) stanowiących podstawę do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów (zwiększenia przychodów),
  • kwota, o którą należy zmniejszyć koszty uzyskania przychodów (zwiększyć przychody),
  • podpis osoby sporządzającej dokumentu.

Korekta kosztów a płatność ratalna

Podatnik dokonując zakupu w systemie ratalnym jako datę upływu terminu płatności wskazuje termin płatności ostatniej raty. Tym samym korekta kosztów następuje w miesiącu, w którym przypada 90. dzień od momentu ujęcia kosztu. Wówczas powinna zostać wyksięgowana nieopłacona część rat. Przy spłacie każdej kolejnej raty podatnik powinien powiększyć koszty podatkowe o opłaconą część.

Korekta kosztów a uproszczone zaliczki

Korekta kosztów obowiązuje również przedsiębiorców opłacających uproszczone zaliczki. Jednak w tej sytuacji korekta nie będzie mieć wpływu na wysokość zaliczki regulowanej w trakcie roku podatkowego. Korekta będzie wpływać dopiero w ostatecznym rozliczeniu zobowiązania podatkowego.