pile of euro coinsRachunek bankowy to nieodłączny element prowadzenia działalności. Obowiązek posiadania konta nie wynika bezpośrednio z przepisów - jest on raczej skutkiem regulacji zawartych w różnych aktach prawnych. Przykładem transakcji, które w większości przypadków powinny odbywać się bezgotówkowo, są przelewy do urzędu skarbowego lub ZUS-u. 

Przez wzgląd na fakt, że posiadanie rachunku bankowego wiąże się z koniecznością ponoszenia różnego rodzaju opłat, jak i z generowaniem przychodów, warto zastanowić się, czy i jak przedsiębiorca może ewidencjonować je w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Opłaty bankowe a koszty podatkowe

W tym miejscu należy przypomnieć, że do kosztów podatkowych przedsiębiorca może zaliczyć wydatek, który:

  • został faktycznie poniesiony,
  • jest prawidłowo udokumentowany,
  • wiąże się z uzyskanym przez przedsiębiorcę przychodem lub zabezpieczeniem jego źródła,
  • nie został wyłączony z kosztów uzyskania przychodu na mocy art. 23 ustawy o PIT.

Kosztów bankowych nie znajdziemy wśród wymienionych w ustawowym katalogu wydatków, jakie nie mogą być kosztem, dlatego jeżeli zostaną spełnione pozostałe warunki, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pomniejszyć o nie podstawę opodatkowania. Jeżeli chodzi o powiązanie wydatku z przychodem, należy zachować szczególną ostrożność w przypadku, gdy przedsiębiorca do celów firmowych wykorzystuje prywatne konto bankowe. Do kosztów może on zaliczyć wówczas wyłącznie te wydatki, które mają związek z prowadzoną działalnością (np. opłatę za firmowy przelew, ale już nie opłatę za prowadzenie konta, ponieważ jest to wydatek o charakterze osobistym).

Warto wspomnieć również o rozliczaniu zaciągniętych kredytów - do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorca może zaliczyć wyłącznie opłacone z tego tytułu odsetki oraz koszty związane z obsługą zobowiązania.

Co ważne, wszystkie wydatki związane z kontem bankowym, które spełnią ww. warunki, należy ująć w kol. 13 KPiR - “Pozostałe wydatki”.

Jak rozliczać przychody bankowe?

Konto bankowe może przynosić również zyski. Przykładem są odsetki, które bank nalicza od zgromadzonej na rachunku kwoty lub też usługi w stylu money back, cash back. Należy w tym wypadku pamiętać, iż otrzymana od instytucji finansowej kwota co do zasady stanowi dla przedsiębiorcy przychód z działalności, który powinien opodatkować.

Przychody bankowe ujmuje się w kol. 8 KPiR - “Pozostałe przychody”.

Koszty i przychody bankowe - jak dokumentować?

W jaki sposób udokumentować koszty i przychody bankowe, skoro przedsiębiorca nie otrzymuje żadnych faktur ani rachunków na ich potwierdzenie? Za dowód księgowy uznaje się wówczas wyciąg bankowy, na którym są wyszczególnione wszystkie przepływy pieniężne na danym koncie. Taki sposób postępowania wynika z art. 13 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Praktyka pokazuje, że ewidencjonowanie tego typu wydatków następuje często przez wystawienie dowodu wewnętrznego.

Wydatki związane z posiadaniem rachunku bankowego należy ewidencjonować w KPiR zgodnie z datą wystawienia wyciągu bankowego. Oznacza to, że wszystkie koszty wykazane na tym dokumencie należy zsumować i ująć w jednej kwocie w ostatnim dniu miesiąca. W praktyce księgowej analogicznie postępuje się przy przychodach bankowych, zwracając szczególną uwagę na to, aby przychód został wykazany w miesiącu, w którym powstał.

Podsumowując, koszty wynikające z posiadania konta bankowego oraz zaciągnięcia firmowego kredytu mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodu, a zyski na nim osiągnięte wymagają zwykle uznania ich za opodatkowany przychód z prowadzonej działalności. Podstawą do ujęcia wskazanych zdarzeń w KPiR jest wyciąg bankowy.

Zobacz też:

Ubezpieczenia społeczne

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów

Przypomnienie