j0316779Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów zobowiązani są do corocznego sporządzania spisu z natury, potocznie zwanego remanentem. Ponadto spis ten ujmowany jest w KPiR.

Co do zasady podatnicy rozliczający się na podstawie KPiR sporządzają spis z natury między innymi na koniec każdego roku podatkowego (31 grudnia) oraz na dzień 1 stycznia. Spis z natury na dzień 31 grudnia jest jednocześnie spisem z natury na dzień 1 stycznia, w związku z czym fizycznie nie dokonuje się dwóch spisów. O ich dokonaniu nie trzeba informować Urzędu Skarbowego. Podobnie w przypadku sporządzania spisu na dzień rozpoczęcia działalności w trakcie trwania roku podatkowego. Jednakże nie tylko w tych trzech sytuacjach sporządza się spis z natury. Należy go dokonać również:

 • w razie zmiany wspólnika,
 • w razie zmiany proporcji udziałów wspólników,
 • w związku z likwidacją działalności,

i w tych wypadkach należy powiadomić US o zamiarze sporządzenia spisu w terminie 7 dni przed planowaną datą jego sporządzenia.

Minimalny zakres danych jakie powinien zawierać spis z natury określa § 28 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPiR. Wskazuje on, iż spis z natury powinien zawierać co najmniej:

 1. imię i nazwisko właściciela zakładu (nazwę firmy),
 2. datę sporządzenia spisu,
 3. numer kolejny pozycji arkusza spisu z natury,
 4. szczegółowe określenie towaru i innych składników wymienionych w § 27, a także towary stanowiące własność podatnika, znajdujące się w dniu sporządzenia spisu poza zakładem podatnika, jak również towary obce znajdujące się w zakładzie podatnika, z tym, że towary obce nie podlegają wycenie (wystarczające jest ilościowe ich ujęcie w spisie towarów z podaniem, czyją stanowią własność),
 5. jednostkę miary,
 6. ilość stwierdzoną w czasie spisu,
 7. cenę w złotych i groszach za jednostkę miary,
 8. wartość wynikającą z przemnożenia ilości towaru przez jego cenę jednostkową,
 9. łączną wartość spisu z natury,
 10. wartość pomniejszenia, o którym mowa w § 29 (związane z nieopłaconymi w terminie wydatkami), ze wskazaniem pozycji spisu z natury i pozycji w księdze, z którymi związane jest pomniejszenie,
 11. klauzulę "Spis zakończono na pozycji...",
 12. podpisy osób sporządzających spis oraz podpis właściciela zakładu (wspólników).