Untitled-1Podatek od nieruchomości opłaca w zasadzie każdy właściciel nieruchomości oraz gruntów. Naturalnym jest, że powinność ta dotyczy również przedsiębiorców. Co ważne, opłata ta może zostać zakwalifikowana przez podatnika do kosztów uzyskania przychodu, o ile - oczywiście - ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i osiąganiem z niej przychodów. 

Kiedy należy ująć w księdze przychodów i rozchodów podatek od nieruchomości? Sprawdźmy.

Podatek od nieruchomości - zasady naliczania

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają m.in. osoby fizyczne oraz osoby prawne, które są właścicielami nieruchomości, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi gruntów. Natomiast przedmiot opodatkowania stanowią:

  • grunty,

  • budynki lub ich części,

  • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jeżeli chodzi o wysokość podatku od nieruchomości, to przedstawiana jest ona w drodze decyzji wydanej przez organ właściwy dla miejsca położenia nieruchomości. Ustala się ją z góry na dany rok, przy czym podatnik opłaca ją w 4 proporcjonalnych ratach płatnych do 15 dnia: marca, maja, września oraz listopada.

Podatek od nieruchomości w kontekście kosztów uzyskania przychodu

Do kosztów uzyskania przychodu zaliczone mogą zostać wyłącznie te wydatki, które spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wynika z niego, że kosztem podatkowym jest wydatek, który został poniesiony w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Wyjątek stanowią wydatki wymienione w art. 23 wspomnianej ustawy.

Podatek od nieruchomości a KPiR

Z powyższego wynika, że jeżeli podatek opłacany jest od firmowej nieruchomości (lub jej części), wówczas może stanowić koszt uzyskania przychodu. Jak powinni go zewidencjonować podatnicy, którzy prowadzą KPiR? Podatek od nieruchomości należy ująć w KPiR w dacie wydania decyzji, bez względu na metodę rozliczania kosztów w kol. 13.

Dowiedz się więcej o tym, jak ewidencjonować podatek od nieruchomości w KPiR!