koszty przedsiębiorcy koszty przedsiębiorcy Przedsiębiorcy w toku prowadzonej działalności ponoszą liczne wydatki związane z bieżącym prowadzeniem firmy. Jednak należy pamiętać, że nie wszystkie wydatki mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów. Przeczytaj więcej jakie mogą być koszty przedsiębiorcy!

Definicja kosztu według ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

W myśl przepisów updof do kosztów uzyskania przychodów należą koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Dodatkowo koszty mogą zostać wyłączona na mocy art. 23 ustawy. Ciężar udowodnienia związku poniesionego wydatku z osiągniętymi przez firmę przychodami spoczywa na przedsiębiorcy. Tym samym, aby wydatek mógł zostać ujęty w kosztach przedsiębiorcy powinien spełniać trzy podstawowe warunki:
 • powinien przyczyniać się do powstania przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia jego źródła,
 • nie może zostać wyłączony na mocy art. 23,
 • powinien zostać odpowiednio udokumentowany.
Do najpopularniejszych kosztów przedsiębiorcy można zaliczyć:
 • zakup towarów i materiałów podstawowych,
 • opłaty za telefon i Internet,
 • zakup paliwa do samochodu,
 • koszty remontu siedziby firmy,
 • usługi księgowe,
 • opłaty za media,
 • odsetki od zaciągniętych kredytów,
 • opłata za wynajem.
Natomiast zgodnie z art. 23 ustawy o VAT do kosztów podatkowych nie można zaliczyć m.in:
 • kosztów reprezentacji,
 • podatku dochodowego,
 • podatku od spadków i darowizn,
 • wierzytelności odpisanych jako przedawnione,
 • udzielonych pożyczek, w tym straconych pożyczek,
 • odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej równowartość 20.000 euro przeliczonej na złote według kursu średniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania.

Wysokie koszty przedsiębiorcy obniżą podatek do zapłaty

Osoby prowadzące działalność gospodarczą, które rozliczają się na zasadach ogólnych płacą podatek o ile w danym okresie rozliczeniowym osiągnęły zysk. Innymi słowy, przychód pomniejszany jest o kwotę poniesionych kosztów. W tej sposób przedsiębiorcy uzyskuje podstawę opodatkowania. Mogą się zdarzyć sytuację, gdy podatnik pomimo dokonywania sprzedaży będzie wykazywał stratę. Bowiem poniesione koszty podatkowe będę przewyższać osiągnięte przychody.

Kiedy podatek VAT może być kosztem przedsiębiorcy?

W myśl art. 23 ust. 1 pkt 43 updof podatek VAT naliczony może stanowić koszt podatkowy, w sytuacji gdy:
 • podatnik zwolniony jest od podatku od towarów i usług lub nabył towary i usługi w celu wytworzenia albo odprzedaży towarów lub świadczenia usług zwolnionych od podatku od towarów i usług,
 • w tej części, w której zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty lub zwrot różnicy podatku od towarów i usług (np. usługi hotelowe) - jeżeli naliczony podatek od towarów i usług nie powiększa wartości środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej.