rozliczenie dotacji rozliczenie dotacji Przedsiębiorcy coraz częściej przy zakładaniu własnej działalności składają wnioski o dotacje. Czy w takim przypadku wydatki firmowe sfinansowane dotacją będą stanowiły koszt podatkowy? W jaki sposób nastąpi rozliczenie dotacji?

Rozliczenie dotacji w przychodach

W myśl art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: Przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków (...). Jak widać otrzymana dotacja co do zasady stanowi przychód podatkowy. Nie należy jednak utożsamiać tego z obowiązkiem opodatkowania takiego przychodu. Bowiem jest to tzw. przychód zwolniony z opodatkowania według przepisów ustawy PIT. Tym samym przedsiębiorca, który otrzymał wsparcie w formie dotacji co do zasady jest zwolniony z opodatkowania uzyskanych w ten sposób pieniędzy.

Rozliczenie dotacji w kosztach podatkowych

Co do zasady wydatki sfinansowane dotacją nie mogą stanowić kosztu podatkowego. Jednak przepisy w tej kwestii ustanowiły pewien wyjątek. Mianowicie wydatki na zakup wyposażenia lub towarów sfinansowane dotacją pochodzącą z Funduszu Pracy na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy mogą stanowić koszt podatkowy.
Ważne“Art. 46. 1. Starosta z Funduszu Pracy może: (...) 2) przyznać bezrobotnemu jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (...).”
Katalog wydatków poniesionych na rozpoczęcie działalności nie jest zamknięty. Tym samym do kosztów podatkowych przedsiębiorca może zaliczyć wydatki zakup wyposażenia oraz towarów. Należy jednak pamiętać, że kosztem firmowym nie mogą być odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych  finansowanych z dotacji. Co oznacza, że odpisy amortyzacyjne nie powinny być w tym przypadku ujmowane w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

Zakup środków trwałych częściowo sfinansowanych dotacją

Warto jednak zwrócić uwagę na sytuację, gdyby środek trwały został tylko częściowo pokryty ze środków z dotacji, a częściowo ze środków własnych podatnika. W tym przypadku ustalając wysokość odpisów amortyzacyjnych księgowanych do kosztów podatnika należy wziąć pod uwagę tą część wartości początkowej, która została opłacona z własnych środków przedsiębiorcy. Bowiem w tej części odpisy amortyzacyjne mogą stanowić koszt podatkowy. Czy w polskim prawie wydatki organizacyjne związne z rozpoczęciem handlu w internecie mogą być pokrywane z dotacji?