zaliczki na podatek zaliczki na podatek Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które opodatkowują dochód na zasadach ogólnych zobowiązani są do wpłacania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy. Sprawdź, w jaki sposób musisz rozliczać zaliczki na podatek dochodowy!

Termin opłacania zaliczek na podatek dochodowy

Przedsiębiorcy są zobowiązani opłacać zaliczki na podatek w terminach:
  • zaliczki miesięczne należy opłacać do 20. dnia miesiąca następnego (np. zaliczka kwiecień opłacana jest do 20 maja), za grudzień - do 20 stycznia roku następnego,
  • zaliczki kwartalne do 20. dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału (np. zaliczka za II kwartał będzie musiała być opłacona do 20 lipca), za ostatni kwartał roku do 20 stycznia roku następnego.
Jeśli wartość obliczonej zaliczki na podatek dochodowy w danym okresie wynosi 0 zł podatnik nie wpłaca zaliczki. Nie ma konieczności również informowania o tym fakcie organu podatkowego. Podatnik jest zwolniony z opłacania zaliczki za ostatni miesiąc/kwartał, o ile przed upływem terminu uiszczania zaliczki (przed 20 stycznia roku następnego) złoży w urzędzie skarbowym roczną deklarację (PIT-36 lub PIT-36L) oraz opłaci wynikający z deklaracji podatek.

Zaliczki na podatek dochodowy - podstawa opodatkowania

Podstawą naliczania podatku jest dochód czyli nadwyżka przychodu nad kosztami ich uzyskania. Wartości te oblicza się co miesiąc/kwartał narastająco od początku roku. Wówczas tak obliczony dochód należy pomnożyć przez stawkę podatku. Bez względu na wybraną formę opodatkowania, zaliczki na podatek dochodowy ustala się w wysokości różnicy między podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku a sumą zaliczek za poprzednie miesiące. Dodatkowo przy wyliczaniu zaliczek rozliczane są opłacone w danym miesiącu składki ZUS. Składka społeczna pomniejsza dochód do opodatkowania, a składka zdrowotna wyliczony podatek.

Uproszczone zaliczki na podatek dochodowy

Podatnik aby mógł opłacać zaliczki w formie uproszczonej powinien złożyć do urzędu skarbowego, do 20. lutego roku podatkowego, oświadczenia na piśmie o wyborze tej formy obliczania zaliczek. Dodatkowo nie mogą z nich korzystać przedsiębiorcy, którzy  rozpoczęli działalność gospodarczą w bieżącym lub poprzednim roku podatkowym. Zaliczka uproszczona wyliczana jest jako 1/12 kwoty od dochodu z działalności gospodarczej wykazanego w zeznaniu rocznym złożonym w poprzednim roku podatkowym albo w roku podatkowym poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata (jeśli w roku poprzednim  nie wystąpił dochód z działalności gospodarczej albo jego wysokość nie powodowała obowiązku zapłaty podatku).