7534287902_c4678fd097_k Przedsiębiorca, który ze względu na wybraną formę opodatkowania zobowiązany jest do prowadzania księgi przychodów i rozchodów, musi to robić w sposób rzetelny i niewadliwy. Jednak co to dokładnie oznacza? Księgę przychodów i rozchodów można uznać za niewadliwą, jeżeli wpisy w niej odzwierciedlają stan rzeczywisty. Jednak w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów określono wiele odstępstw od tej zasady. Dzięki temu nie każdy błąd wiąże się automatycznie z nierzetelnością ewidencji. Poniżej przedstawiamy więc sytuacje, w których KPiR zostanie uznana za nierzetelną:
  • jeżeli zawiera wpis o zdarzeniu, które w rzeczywistości nie zaistniało (np. na podstawie tzw. pustej faktury),
  • jeżeli nie zawiera wpisu o zdarzeniu, które rzeczywiście zaistniało (np. nieujawnienie części obrotu),
  • jeśli zawiera kwoty inne niż zaistniałe w rzeczywistości (np. zaniżenie obrotu).
Natomiast za wadliwą uznaje się księgę przychodów i rozchodów, która posiada błędy formalne (np. brak chronologii, brak numeracji poszczególnych kart). Jeżeli księga przychodów i rozchodów nie będzie prowadzona w sposób rzetelny i niewadliwy, przedsiębiorca musi liczyć się z odrzuceniem jej przez organy podatkowe. Dodatkowo, niezachowanie rzetelności KPiR grozi karze grzywny do 240 stawek dziennych. Zobacz też:
kalkulator netto