shutterstock_77073100

Opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych to uproszczony rodzaj prowadzenia księgowości oraz rozliczeń z organem podatkowym. Podstawową zasadą, jaka różni go od zasad ogólnych jest fakt, że opodatkowaniu podlega przychód, a nie dochód. Dlatego w tym przypadku wysokość poniesionych kosztów jest bez znaczenia. Jednak nie zwalnia to podatnika z dokonywania ich ewidencji.

Ryczałtowcy powinni rozliczyć się (co do zasady) z uzyskanych przez siebie przychodów do końca stycznia następnego roku, czyli w tym przypadku do 31 stycznia 2014 roku. Jak więc widać, posiadają oni znacznie mniej czasu na sporządzenie zeznania. Dlaczego okres ten jest skrócony? Tym sposobem przedsiębiorcy płacą za uproszczoną ewidencję przychodów.

W deklaracji PIT-28 nie uwzględnia się wyłącznie dochodów opodatkowanych ryczałtem, nie można jej także rozliczyć z małżonkiem czy jako osoba wychowująca samotnie dziecko. Odliczeniu podlegają jednak składki ZUS, wpłaty na IKZE, ulga rehabilitacyjna oraz ulga na Internet.

PIT-28 po terminie a czynny żal

Zgodnie z art. 56 par. 4 Kodeksu karnego skarbowego podatnik, który ujawnił przedmiot lub podstawę opodatkowania lecz nie składa w terminie organowi podatkowemu lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Grzywna wymierzana jest proporcjonalnie do wysokości niezapłaconego podatku. Jeśli wartość kwoty podatku jest niższa niż pięciokrotność minimalnego wynagrodzenia, podatnik będzie podlegał wykroczeniu skarbowemu. Wyższe zaległości będą podlegać już pod przestępstwo skarbowe.

Podatnik może się ratować za pomocą instytucji czynnego żalu. Pomaga ona uniknąć kary, jednak tylko w przypadku, jeżeli została prawidłowo sporządzona. Dokument składa się do urzędu skarbowego. Oprócz złożenia czynnego żalu należy także przekazać zaległą deklarację oraz dokonać zapłaty podatku, jeśli zachodzi taka konieczność.