Lista płac jest dokumentem potwierdzającym naliczanie wynagrodzeń dla osób, które zatrudnione są na podstawie umowy o pracę. Przeczytaj artykuł i dowiedz się jakie elementy powinna zawierać lista płac i jak ją prawidłowo zaksięgować w KPiR!

Czy przedsiębiorca musi sporządzać listę płac?

Przedsiębiorca zatrudniający pracowników zobowiązany jest do wypłaty wynagrodzenia. Jednak żadne przepisy nie regulują obowiązku sporządzania listy płac. Pomimo tego w praktyce jest ona często występującym dokumentem księgowym.

Na jakiej postawie sporządza się listę płac?

Lista płac powinna być sporządzona na podstawie:

 • listy obecności i ewidencji czasu pracy,
 • umowy o pracę,
 • informacji o dodatkowych składnikach do wynagrodzenia.

Co powinna zawierać lista płac?

Jak już wspomniano wcześniej prawo nie reguluje jakie elementy powinna zawierać lista płac. Do podstawowych elementów jakie zawiera lista płac w praktyce możemy zaliczyć:

 • nazwę pracodawcy,
 • nazwę lub oznaczenie listy płac,
 • okres, dla którego została sporządzona,
 • datę sporządzenia,
 • datę wypłaty wynagrodzeń,
 • imiona i nazwiska pracowników,
 • wszystkie składniki wynagrodzeń,
 • podpis osoby, która sporządzała i akceptowała listę płac,
 • podpisy pracowników (w przypadku wypłaty wynagrodzeń wypłacanych gotówką).

Jak zaksięgować listę płac w KPiR?

Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło lub umowy zlecenia ujmuje się w kolumnie 12  KPiR. Kwota wynagrodzeń powinna być ujęta jako kwota brutto. Natomiast w kolumnie 13 jako pozostałe wydatki ewidencjonuje się koszty składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez pracodawcę oraz składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.