Cash RegisterPrzedsiębiorcy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej co do zasady zobowiązania są do posiadania i rejestrowania obrotu na kasie fiskalnej. Istnieją jednakże uregulowania, które przewidują zwolnienia od tego obowiązku.

Zwolnienie przedmiotowe

Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego dotyczy jedynie ściśle określonych czynności. Jeśli dana czynność dokonywana w ramach prowadzonej działalności podlega zwolnieniu (wykaz takich czynności znajduje się w załączniku do rozporządzenia MF w sprawie zwolnień z prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych) z ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej, podatnik nie musi takiej kasy instalować.

W przypadku dokonywania czynności zarówno zwolnionych jak i nie ważna jest proporcja obrotu uzyskiwanego z czynności zwolnionych w stosunku do obrotu z czynności podlegających ewidencji za pomocą kasy fiskalnej. Udział sprzedaży zwolnionej w ogóle obrotu musi wynosić co najmniej 80% by podatnik mógł korzystać ze zwolnienia przedmiotowego.

Limit obrotów

W przypadku podatników u których wysokość obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nie przekracza ustalonego limitu 20 000 zł również możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia z posiadania oraz rejestrowania sprzedaży na kasie fiskalnej. Powyższy limit obowiązuje zarówno dla podatników rozpoczynających działalność jak i tych, którzy działalność kontynuują i w przypadku których kwota obrotu nie przekroczyła w poprzednim roku obrotowym 20 000 zł.

Przy wyliczaniu obrotu pod uwagę należy wziąć należne kwoty netto z tytułu sprzedaży. Ponadto obrót zwiększa się o uzyskane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Należy przy tym pamiętać, że limit należy liczyć od momentu rozpoczęcia sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

Po przekroczeniu obrotu, podatnik ma dwa miesiące na zainstalowanie kasy fiskalnej i rozpoczęcie ewidencjonowania sprzedaży za jej pomocą.

Polecamy:

Przelicznik wynagrodzenia