Po dłuższej przerwie odradzamy się niczym Feniks z popiołów. A dzisiejszy wpis będzie o opłacie recyklingowej, czyli słynnej opłacie za reklamówki foliowe w sklepach, obowiązującej od 1.01.2018 r. Z tego wpisu przedsiębiorcy dowiedzą się jak powinni rozliczać opłatę recyklingową, a klienci - dlaczego teraz muszą płacić za reklamówki w sklepach i ceny te nie są takie same w każdym sklepie.

Co to jest i gdzie jest uregulowana opłata recyklingowa?

Opłata recyklingowa została uregulowana w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, której to opłacie poświęcono rozdział 6a danej ustawy. Rozdział 6a ma tylko cztery artykuły: “Art. 40a. 1. Przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego.
 1. Opłaty recyklingowej nie pobiera się od nabywającego bardzo lekką torbę na
zakupy z tworzywa sztucznego. Art. 40b. 1. Maksymalna stawka opłaty recyklingowej wynosi 1 zł za sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego.
 1. Minister właściwy do spraw środowiska w porozumieniu z ministrem
właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia, stawkę opłaty recyklingowej, o której mowa w art. 40a, kierując się koniecznością trwałego zmniejszenia zużycia lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego oraz mając na uwadze ich negatywny wpływ na środowisko, a także akceptowalny społecznie poziom stawki opłaty recyklingowej. Art. 40c. Pobrana opłata recyklingowa stanowi dochód budżetu państwa i jest wnoszona do dnia 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana. Art. 40d. W sprawach dotyczących opłaty recyklingowej stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Art. 40e. Minister właściwy do spraw środowiska sporządza i przekazuje Komisji Europejskiej sprawozdanie o liczbie wydanych lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym.” A zatem od 1.01.2018 sklepy są obowiązane doliczać 0,20 gr opłaty recyklingowej  (bo właśnie taką stawkę ustalili Ministrowie, o których mowa w art.40b) od każdej foliowej torebki jednorazowej. Warty zauważenie jest art. 40a, który mówi, że opłacie recyklingowej podlegają lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego. Art.8 ustawy podaje takie definicje toreb sklepowych:
 • torby na zakupy z tworzywa sztucznego - torby na zakupy, z uchwytami lub bez uchwytów, wykonane z tworzywa sztucznego, które są oferowane w jednostkach handlu detalicznego lub hurtowego, do których zalicza się:
  • lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 50 mikrometrów,
  • bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, gdy pomaga to w zapobieganiu marnowaniu żywności
A zatem, zgodnie z podanymi wyżej artykułami możemy wywnioskować, że opłata recyklingowa nie dotyczy każdej jednorazówki, a jedynie tej poniżej 50 mikrometrów. Uwaga! Bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego (o grubości materiału poniżej 15 mikrometrów) będą zwolnione z powyższej opłaty, ale tylko pod warunkiem, że będą wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem, jeżeli takie działanie zapobiega marnowaniu  żywności Opłata recyklingowa może stanowić całkowity koszt torby dla konsumenta lub zostać doliczona do ceny ustalonej przez daną jednostkę handlową, wówczas ostateczna opłata ponoszona przez konsumenta będzie składała się z właściwej ceny torby oraz doliczonej do niej opłaty.

Opłata recyklingowa a opodatkowanie VAT

 • opłata recyklingowa, która jest elementem należności za dostawę lekkiej torby, jest wliczana do podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy opodatkowanej VAT ze stawką 23%  - przy założeniu, że dostawy dokonywać będzie podatnik VAT czynny.
 • sprzedaż toreb wykazuje się na kasach fiskalnych - na paragonie fiskalnym umieszczana jest kwota zapłaty z tytułu sprzedaży torby (podobnie w przypadku faktury), nie ma konieczności wyodrębniania samej kwoty opłaty recyklingowej.
 • Ponieważ paragon i faktura, które potwierdzają sprzedaż toreb, zawierają informacje o liczbie sprzedanych toreb, kwota opłaty recyklingowej będzie możliwa do ustalenia w łatwy sposób – przez przemnożenie liczby toreb i stawki tej opłaty za 1 sztukę torby (0,20 zł).

Opodatkowanie PIT opłaty za torebki foliowe

Opłatę recyklingową można zaliczyć do "tworów ambiwalentnych", ponieważ jest zarówno przychodem, jak i kosztem.
 • Z chwilą pobrania opłata recyklingowa będzie zaliczana do przychodów (art. 14 ust. 2 pkt 18 ustawy PIT),
 • Z chwilą wniesienia będzie stanowiła koszt uzyskania przychodów (art. 22 ust. 1aa ustawy PIT),

Kiedy i jak wpłacać opłatę recyklingową?

Opłata recyklingowa jest dochodem budżetu państwa i powinna być wpłacana przez przedsiębiorców do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana – na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Środowiska. Z uwagi na termin przekazywania opłaty recyklingowej (nastąpi to po raz pierwszy do 15 marca 2019 r.) w chwili obecnej (daty postu) taki rachunek jeszcze nie został utworzony. Przedsiębiorców w zakresie obowiązku pobrania opłaty od nabywającego lekką torbę na zakupy z tworzywa sztucznego będzie kontrolowała Inspekcja Handlowa. Kara za nie pobierania tej opłaty będzie wynosić od 500 do 20 000 zł i będzie ją wymierzał, w drodze decyzji, właściwy wojewódzki inspektor inspekcji handlowej.

Odliczenie opłaty recyklingowej

Opłatę recyklingową zapłaconą można odliczyć od przychodu - z chwilą wniesienia jej do budżetu państwa, czyli opłacenia.

Informacje dla nerdów (geeków), czyli dlaczego wprowadzono opłatę recyklingową?

Zaktualizowanie o opłatę recyklingową ustawy o gospodarce opakowaniami, to realizacja dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/720 z dnia 29 kwietnia 2015 r. zmieniającej dyrektywę 94/62/WE w odniesieniu do zmniejszenia zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy (Dz. Urz. UE L 115 z 06.05.2015, str. 11). A zatem jest to dostosowanie przepisów polskich do wytycznych podanych w powyższych dyrektywach, które mają na celu ograniczyć zużycie jednorazowych reklamówek foliowych. Zgodnie z powyższą dyrektywą państwa członkowskie zobowiązane zostały do podjęcia działań mających na celu trwałe ograniczenie zużycia lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego. Dyrektywa nadawała dwa możliwe warianty wdrożenia przepisów:
 • Przyjęcie środków zapewniających, aby do dnia 31 grudnia 2019 r. roczny poziom zużycia nie przekraczał 90 lekkich plastikowych toreb na zakupy w przeliczeniu na osobę, a do dnia 31 grudnia 2025 r. – 40 takich toreb w przeliczeniu na osobę. Bardzo lekkie plastikowe torby na zakupy mogą być wyłączone z celów określających krajowe zużycie.
 • Przyjęcie instrumentów zapewniających, aby do dnia 31 grudnia 2018 r. lekkie plastikowe torby na zakupy nie były oferowane za darmo w punktach sprzedaży towarów lub produktów, chyba że wdrożone zostaną równie skuteczne instrumenty. Bardzo lekkie plastikowe torby na zakupy mogą być wyłączone z tych środków.
Co ciekawe, państwa członkowskie zostały zobowiązane wdrożyć oba albo jeden z ww. wariantów do dnia 27 listopada 2016 r. (tak, 27.11.2016…) - czy lepiej późno niż wcale… Ocena opłaty recyklingowej powinna nastąpić w 2021 r., aby sprawdzić, czy wprowadzone opłaty spowodowały zmniejszenie liczby wprowadzonych na rynek lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, czyli czy osiągnięto założony cel. Pierwsze wnioski będzie można sporządzić najwcześniej w 2019 r