fountain pen isolated on white backgroundOd 1 lipca tego roku zacznie funkcjonowanie Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Jej obowiązkiem będzie ewidencjonowanie właścicieli firm i upublicznianie danych o nich za pośrednictwem cyfrowej platformy CEIDG. Razem z rozpoczęciem funkcjonowania ewidencji, w życie wejdzie modyfikacja ustawowa dotycząca podjęcia w Polsce działalności gospodarczej przez osoby z zagranicy. Według tych rozporządzeń, firmę w naszym kraju będą mogły prowadzić osoby, które posiadają zezwolenie na osiedlenie albo pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot lub zamieszkanie na czas określony, status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany lub zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony pozostając w związku małżeńskim z obywatelem polskim mieszkającym w kraju. Wpis w krajowym rejestrze urzędowym przedsiębiorstw będzie publiczny i ogólnodostępny z wyłączeniem numeru PESEL, numeru identyfikacyjnego i adresu zamieszkania właściciela firmy. Rozporządzenie przewiduje też, iż do CEIDG musi być wpisany pełnomocnik osoby prowadzącej działalność, informacje o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności, utracie zdolności do czynności prawnych, zatwierdzeniu upadłości i wszczęciu postępowania naprawczego. Przepisy te wejdą w życie po 30 dniach od momentu upowszechnienia w Dzienniku Ustaw.