printerW państwie Polskim stworzono podział, wedle z którymi przyporządkowywane są wszystkie działalności, budynki, dobra oraz usługi. Do tych najczęściej używanych należą KOB, PKWiU, PKD. Klasyfikacje stworzone zostały na potrzeby badań statystycznych. Używane są do zbierania i przetwarzania danych o ilości, zasobach i typach podmiotów gospodarczych, konstrukcjach budowlanych, towarach oraz usługach . Ponadto, wszystkie podział zostały sporządzone na podstawie unijnych wytycznych i są w pełni z nimi zintegrowane. Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych - zwana KOB lub POKB, wyznacza określony wykaz budynków, będące wyrobem ostatecznym działalności budowlanej. Podział ustala zakres, nazwy, symbole poszczególnych grup klasyfikacyjnych na czterech poziomach: działów, sekcji, grup i klas. Jest zgodna z wymaganiami unijnymi co do konstrukcji budowlanych. Klasyfikacja ta służy statystykom konstrukcji budowlanych, przygotowywania sprawozdań budowlanych, wykazów budowli i mieszkań, określenia kosztów budynków i rachunków narodowych. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług - zwana PKWiU Zgodnie z tą typologią każdy wyrób i usługa jest opisana cyfrowym kodem. Wdrożona została Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 października 2008 r. (DZ. U. Nr 207, poz 1293, z późniejszymi zmianami) do wykorzystania w statystyce, dokumentacji, ewidencji, rachunkowości, a także w urzędowych katalogach i systemach informacyjnych administracji publicznej. Polska Klasyfikacja Działalności - zwana PKD , powstała w 2007 roku. Obejmuje ona swoim zasięgiem wszystkie działalności gospodarcze w naszym państwie. Zobacz też:
Okresy nieskładkowe Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe Okres próbny