van-mobilePodatnicy którzy w prowadzonej działalności gospodarczej wykorzystują firmowe samochodu, wydatki związane z ich eksploatacją zaliczają bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Jednym z wydatków ponoszonych w związku z bieżącym użytkowaniem pojazdu jest zakup polisy OC. Koszt zakupu polisy należy ująć w kosztach na podstawie sporządzonego dowodu wewnętrznego, z dołączoną kserokopią polisy oraz potwierdzeniem zapłaty. Jednakże sposób jej ujęcia będzie zależny od przyjętej metody prowadzenia KPiR.

Prowadząc Podatkową Księgę Przychodów i Rozchodów podatnicy mają do wyboru dwie metody ujmowania przychodów i kosztów:

  • metodę kasową,
  • metodę memoriałową.

To od przyjętej metody zależał będzie sposób ujęcia polisy w kosztach.

Jeśli podatnik ujmuje koszty metodą kasową, która polega na ewidencjonowaniu kosztów w dacie ich poniesienia, bez konieczności powiązania ich z konkretnymi przychodami - przyporządkowania ich do lat podatkowych, w których pojawił się związany z nimi przychód. Przy metodzie kasowej koszt związany z zakupem polisy ujmuje się zatem w dacie jego poniesienia, czyli w dacie wystawienia polisy. Nie ma przy tym znaczenia okres jej obowiązywania. Wartość polisy zostanie ujęta jednorazowo w pełnej wysokości.

W przypadku gdy podatnik ujmuje wydatki zgodnie z metodą memoriałową, konieczne jest powiązanie każdego wydatku z uzyskanym z tytułu jego poniesienia przychodem. Zatem koszt polisy powinien być ujęty proporcjonalnie do okresów, których polisa ta dotyczy. Oznacza to, że jeśli zakupiona polisa obowiązuje od 01.08.2013 do 31.07.2014, czyli obejmuje dwa lata podatkowe, to jej koszt powinien zostać podzielony proporcjonalnie na lata, które go dotyczą. Tak więc 5/12 kosztu polisy powinna zostać ujęta w kosztach roku 2013, natomiast 7/12 jej wartości w kosztach roku 2014.