58f8c8_a3e126e6c0470118d74fd25017745e77Kontroler z PIP zanim zacznie kontrolę jest zobligowany do wylegitymowania się a także okazania dokumentów dających mu możliwość kontroli danego przedsiębiorstwa. Wyjątkiem jest okoliczność, w której wizytator inspekcji pracy uzna, że wiadomość o rozpoczęciu kontroli może mieć wpływ na jej rezultat końcowy. W takiej sytuacji musimy pogodzić się z faktem, że wizytator inspekcji pracy może przyjść bez względnie kiedy chce do ośrodka firmy, aby przejrzeć pracodawcę. Co więcej, nie potrzebne mu są żadne przepustki wstępu i nie musi być rewidowany. Przebieg inspekcji dokładnie określa art. 23 par. 1 pkt. 1-10 ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy z dnia 13 kwietnia 2007 r. W myśl zawartych w nim informacji inspektor ma możliwość:
  • domagać się doniesienia próbek surowców i materiałów stosowanych, wytwarzanych lub powstających za sprawą produkcji, , w takiej ilości, która pozwoli na przeprowadzenie analiz lub badań, gdy mają one związek z przeprowadzaną kontrolą
  • nagrywać przebieg inspekcji urządzeniami do rejestru obrazu lub dźwięku
  • zrobić istotne, w sprawie wizytacji, kopie lub wyciągi z dokumentów, jak również domagać się od właściciela firmy sporządzenia potrzebnych zestawień i obliczeń w oparciu o dokumentację
  • domagać się pokazania dokumentacji technicznej związanej z budową, przebudową lub rozbudową budynku, w którym znajduje się kontrolowany podmiot, jak również domagać się zapoznania ze stosowną dokumentacją i ekspertyzą tyczącą się produkcji (razem z próbkami materiałów używanych podczas produkcji ) w tym zakładzie
  • domagać się wyników badań , pomiarów, ekspertyz dotyczących produkcji bądź innej działalności kontrolowanej firmy
  • domagać się przyniesienia akt osobowych i wszelkich dokumentów pozwiązanych z realizowaniem obowiązków służbowych przez pracowników i osoby pracujące na innej podstawie niż stosunek pracy
  • sprawdzić tożsamość osób pracujących jak również przebywających na ternie kontrolowanej firmy, przesłuchać ich i domagać się od nich oświadczeń w sprawie legalności zatrudnienia lub prowadzenia innej działalności zarobkowej
  • domagać się od wszystkich zatrudnionych, którzy pracują lub pracowali lub od osób, które świadczą lub świadczyły usługi dla objętego kontrolą przedsiębiorstwa, sporządzonych na piśmie i ustnych informacji w kwestiach objętych kontrolą
Jeżeli zajdzie uzasadniona obawa, że informacje przekazane przez pracownika, będą przyczyna narażenia go na jakikolwiek uszczerbek lub skargę z przekazania tych danych, inspektor pracy może wydać postanowienie o objęciu tożsamości tego pracownika tajemnicą. Dzięki art. 23 par. 4 ustawy, zatrudniający jest w stanie nie zgodzić się z decyzją i złożyć wniosek do organu kontrolującego o upublicznienie danych personalnych pracobiorcy składającego zeznania. Musi dokonać tego w ciągu 3 dni, licząc od dnia przedłożenia pracodawcy decyzji o utajnieniu danych. Dodatkowo, firma kontrolowana musi zapewnić kontrolującemu warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia inspekcji, a przede wszystkim, niezwłocznie przynieść żądane dokumenty i materiały, udzielić urządzenia techniczne oraz, w miarę możliwości, odrębne pomieszczenie z odpowiednim wyposażeniem.