Cash RegisterPodatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zobowiązani są do rejestrowania tej sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej. Ich obowiązkiem jest w tym wypadku również sporządzanie raportu fiskalnego dobowego oraz miesięcznego.

Zgodnie z par. 30 ust. 1 rozporządzenia z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie prowadzenia PKPiR podatnicy mogą ujmować w książce przychodów i rozchodów sprzedaż zarejestrowaną na kasie fiskalnej na podstawie raportów okresowych (miesięcznych). Oznacza to, że nie ma już konieczności księgowania przychodu z kasy wynikającego z raportów dobowych.

Raport okresowy należy wydrukować po zakończeniu sprzedaży w ostatnim dniu miesiąca, którego dotyczy. Nie jest jednakże błędem wydrukowanie raportu przed rozpoczęciem sprzedaży w miesiącu następnym. Dla celów rozliczenia nie ma większego znaczenia fakt, iż na wydruku pojawi się data z następnego miesiąca, gdyż raport ten nadal dotyczył będzie miesiąca poprzedniego. Ważny jest fakt ujęcia raportu w odpowiednim okresie rozliczeniowym, czyli w tym, którego dotyczyła sprzedaż na nim wykazana.

Ponadto wartość wynikająca z raportu podlegająca ewidencji w KPiR powinna być pomniejszona o kwoty korekt - wszelkie zwroty etc. które mają wpływ na wysokość przychodu, wynikające z prowadzonej dodatkowo w tym celu ewidencji.

Miesięczny raport fiskalny należy ująć w książce przychodów i rozchodów w dacie ostatniego dnia miesiąca którego dotyczył w kolumnie 7.

Zobacz też:

rozwiązanie umowy na czas określony

rozwiązanie umowy zlecenia

dzień wolny za święto