business calculatorAby odprowadzić właściwy podatek do urzędu skarbowego, należy w pierwszej kolejności dokonać odpowiedniego obliczenia dochodu podatnika. Najogólniej dochód wylicza się poprzez odjęcie od przychodów przedsiębiorcy kosztów uzyskania przychodów.

Schemat wygląda zatem następująco:

DOCHÓD = PRZYCHÓD Z DZIAŁALNOŚCI - KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU

Należy pamiętać, iż w niektórych przypadkach podatnik ma obowiązek pomniejszyć koszty uzyskania przychodu a tym samym zwiększyć dochód. Dzieje się tak w przypadku gdy termin płatności określony na fakturze zakupu wynosi:

 • do 60 dni, przedsiębiorca, który nie zapłaci za fakturę, ma obowiązek skorygować (pomniejszyć) koszty uzyskania przychodu o kwotę nieopłaconego wydatku w okresie, w którym mija 30 dni od wyznaczonej daty terminu płatności;

 • powyżej 60 dni, obowiązkowej korekty kosztów należy dokonać w okresie, w którym mija 90 dzień od daty ujęcia wydatku w kosztach.

Trzeba jednak zaznaczyć, iż regulacje odnoszą się do dokumentów, które wystawione zostały po 1 stycznia 2013 r. Tak więc, zgodnie z tym przepisem, jeśli przedsiębiorca zaliczył dany wydatek do kosztów, a nie zapłacił faktury w określonym wyżej okresie, to po jego upływie musi on dokonać obowiązkowego pomniejszenia kosztów uzyskania przychodu o kwotę wynikającą z nieopłaconej faktury/rachunku

W przypadku, gdy w okresie, na który przypada korekta, podatnik nie poniósł żadnych lub zbyt niskie koszty, aby móc dokonać ich pomniejszenia o wartość niezapłaconej faktury, przedsiębiorca zobowiązany jest zwiększyć przychody o kwotę, o którą nie udało się pomniejszyć kosztów. Oznacza to, iż jeśli podatnik nie poniósł w danym okresie żadnych kosztów, powinien on zwiększyć przychody o kwotę wynikającą z niezapłaconej faktury.

Uwzględnienie spisu z natury

Obliczając dochód w rozliczeniu rocznym, podatnik powinien uwzględnić w jego kwocie wartość sporządzanego spisu z natury - remanentu. Spis z natury sporządzany jest na pierwszy dzień prowadzenia działalności gospodarczej oraz na koniec każdego roku podatkowego (remanent końcowy stanowi jednocześnie remanent początkowy w roku następnym). Spis z natury dotyczy towarów handlowych, materiałów podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadów.

W sytuacji, gdy wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, podatnik powinien zwiększyć dochód z działalności gospodarczej (zmniejszyć koszty). W sytuacji odwrotnej, tzn. gdy wartość remanentu początkowego jest wyższa niż końcowego, przedsiębiorca ma obowiązek pomniejszyć dochód z działalności (zwiększyć koszty).

W przypadku, gdy podatnik sporządza remanent na koniec każdego miesiąca,  przedstawiony sposób ustalania dochodu ma zastosowanie dla każdego miesiąca. Metoda ta jest korzystna dla tych podatników, którzy regularnie wyprzedają zapasy magazynowe. Dzięki temu mają możliwość ujęcia towarów w comiesięcznym spisie z natury zamiast w rozliczeniu rocznym. Zastosowanie tej metody w przypadku zakupu towaru na zapas, nie przyczynia się do zwiększenia kosztów uzyskania przychodu oraz nie wpływa na ograniczenie zaliczki na podatek dochodowy.

Odliczenia od dochodu

Wyliczenie podatku dochodowego nie jest jednak takie łatwe. Przedsiębiorca, oprócz ww. wyliczenia, dokonuje odpowiednich odliczeń od dochodu oraz od podatku. Jest to jednak w jego interesie. Zmniejszenia takie bowiem powodują jednocześnie zmniejszenie kwoty należnego do zapłaty podatku.

Zgodnie z ustawą o PIT, odliczeniu od dochodu podlegają:

 • składki ZUS społeczne,

 • wpłaty na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego,

 • ulga internetowa - nie więcej niż 750 zł,

 • darowizny na cele pożytku publicznego,

 • darowizny na cele krwiodawstwa,

 • darowizny kościelne,

 • ulga rehabilitacyjna,

 • ulga na nowe technologie

 • ulga odestkowa - odliczenie obejmuje wyłącznie odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza kwoty 325.990 zł dla inwestycji zakończonych w 2013 r.,

 • zwrot nienależnie pobranych świadczeń,

 • strata podatkowa.

W tym miejscu należy wyjaśnić, na jakiej zasadzie można dokonać odliczenia straty podatkowej. Mianowicie jeśli w danym roku podatkowym koszty podatnika przewyższyły przychody i tym samym powstała strata, kwotę tę można odliczyć od dochodu w ciągu 5 następnych lat.  Istotne jest, iż stratę taką można rozliczyć dopiero na podstawie złożonego zeznania rocznego. Należy pamiętać, iż w jednym roku podatkowym można odliczyć maksymalnie 50% wartości straty.

Odliczenia od podatku

Od obliczonego podatku odliczyć można jedynie składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Składka ta może być odliczana w wysokość nieprzekraczającej kwoty 7,75% składki. Przepisy regulujące możliwość odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne od dochodu zawarte zostały w art. 27b pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Schemat wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy

Jak wiadomo dochód przedsiębiorcy musi być opodatkowany. Miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy, przy założeniu opodatkowania na zasadach ogólnych i dochodzie poniżej kwoty 85528 zł, należy wyliczyć wg następujących punktów:

 • przychody - koszty uzyskania przychodów = dochód

 • dochód - możliwa do rozliczenia strata z lat ubiegłych - suma zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (o ile nie były zaliczane w kosztach w KPiR) - pozostałe odliczenia od dochodu = dochód do opodatkowania

 • dochód do opodatkowania zaokrąglony do pełnych złotych = podstawa opodatkowania

 • podstawa opodatkowania x 18% - 556,02 zł (kwota zmniejszająca podatek) = podatek od początku roku

 • podatek - suma opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne (7,75% od podstawy) = podatek liczony od początku roku

 • podatek liczony od początku roku - zaliczki zapłacone w poprzednich miesiącach = zaliczka za dany miesiąc/kwartał

 • zaliczka za dany miesiąc/kwartał zaokrąglona do pełnych złotych = kwota podatku do wpłaty do US.

Zobacz też:
ZUS RSA mf e deklaracje księgowanie