3923118-pieniadze-900-600Zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, za wykonaną pracę pracownikowi należy się wynagrodzenie. Ustawodawca wyznacza także sposób naliczania wynagrodzenia za wyjazd delegacyjny. Każdy przedsiębiorca powinien stosować się do tych zasad, bo nienależyte ich wypełnianie grozi odpowiedzialnością karną. Wynagrodzenie przy umowie o pracę Zgodnie z artykułem 22 par. 1 Kodeksu Pracy, za wykonaną pracę pracownikowi należy się wypłata. Przepisy prawa wyznaczają także sam proces wyliczania przysługującego wynagrodzenia. Dlatego, w myśl Kodeksu Pracy, pracodawca ma obowiązek prowadzić pracowniczą listę płac, która zawiera:
 • informacje o wysokości wynagrodzenia netto osiągniętego w danym miesiącu kalendarzowym,
 • datę sporządzenia dokumentu,
 • ewidencję czasu pracy pracownika z wyszczególnieniem okresu chorobowego, nieobecności, przepracowanych godzin i nadgodzin w danym miesiącu kalendarzowym, urlopu,
 • nr PESEL,
 • informacje o wysokości odprowadzonych w danym miesiącu kalendarzowym składek na ubezpieczenia społeczne, czyli emerytalne, chorobowe, rentowe,
 • informacje o wysokości odprowadzonego podatku dochodowego,
 • informacje o wysokości podstawy dochodu osoby zatrudnianej, służącej do obliczenia należnych ZUS-owi składek w danym miesiącu kalendarzowym,
 • informacje o wysokości wynagrodzenia brutto osiągniętego w danym miesiącu kalendarzowym,
 • datę przekazania zaliczki na rachunek właściwego urzędu skarbowego,
 • nazwisko, imię oraz adres pracownika.
Delegacja Delegacja jest pisemnym poleceniem wyjazdu służbowego w celu realizacji obowiązków wskazanych w umowie o pracę. Za czas trwania delegacji, pracownikowi przysługuje się dieta, wynagrodzenie za pracę a także zwrot kosztów z tytułu przejazdów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, noclegów czy innych udokumentowanych wydatków, proporcjonalnie do uzasadnionych potrzeb. Ponadto, z tytułu zwrotu kosztów wyjazdu służbowego, pracownik musi otrzymać kwotę na pokrycie dodatkowych wydatków, które poniósł w celu wykonywania pracy poza miejscowością, w której zlokalizowana jest siedziba przedsiębiorstwa lub miejsce pracy wskazane na umowie. Dieta Oprócz normalnego wynagrodzenia za pracę, każdemu delegowanemu pracownikowi należy się dieta. Jest ona przeznaczona na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania w czasie delegacji. Od 1 kwietnia 2013 r. wynosi ona 30 złotych za każdą dobę delegacji. Należności z tytułu diet, wylicza się za czas od rozpoczęcia wyjazdu delegacyjnego do chwili powrotu po realizacji zadania zleconego przez pracodawcę, przy czym do czasu trwania wyjazdu delegacyjnego wlicza się również czas dojazdu do określonej przez pracodawcę miejscowości oraz powrotu z tej miejscowości. Zasady wyliczania są następujące:
  • jeśli wyjazd trwa nie więcej niż dobę i wynosi:- od 8 do 12 godz. - przysługuje połowa diety- jeżeli ponad 12 godz. - przysługuje dieta w pełnej wysokości
 • jeśli wyjazd trwa więcej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niecałą, ale rozpoczętą dobę: ponad 8 godz. -przysługuje dieta w pełnej wysokości, do 8 godz. - przysługuje połowa diety
Zobacz też:
kalkulator umowa o pracę