ryczałt ewidencjonowany ryczałt ewidencjonowany Jedną z uproszczonych form opodatkowania działalności gospodarczej jest ryczałt ewidencjonowany. Korzystając z tej formy rozliczenia PIT przedsiębiorcy płacą podatek od przychodu, nie mając przy tym możliwości pomniejszać go o koszty uzyskania. Tym samym sprzedaż ewidencjonowana jest na podstawie Ewidencji Przychodów. Przedsiębiorco zgłoś ryczałt ewidencjonowany w Urzędzie Skarbowym! Aby móc rozliczać się za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego od momentu założenia firmy podatnik powinien zgłosić ten fakt pisemne do naczelnika urzędu skarbowego, właściwe­go według miejsca zamieszkania. Należy tego dokonać w terminie do dnia poprzedzające­go dzień rozpoczęcia działalności (nie później niż w dniu uzy­skania pierwszego przychodu). Można tego dokonać we wniosku rejestracyjnym CEIDG.
Ważne Podatnik chcący przejść na ryczałt ewidencjonowany w trakcie prowadzenia działalności powinni to zgłosić do najpóźniej do 20 stycznia danego roku podatkowego.
Kto nie może skorzystać z ryczałtu ewidencjonowanego? Zgodnie z ustawą z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, nie mogą skorzystać z prawa do ryczałtu przedsiębiorcy prowadzący m.in:
  • apteki,
  • działalność w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
  • działalność w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
  • działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych.
  • wytwarzający wyroby opodatkowan3 podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii.
Dodatkowo za pomocą ryczałtu nie mogą rozliczać się osoby wcześniej (lub obecnie) zatrudnione na umowę o pracę, które zamierzają prowadzić własną działal­ność i wykonywać w jej ramach - na rzecz byłego lub obecnego pra­codawcy - takie same czynności, jakie w ostatnich dwóch latach podatkowych, wykonywa­ła w ramach stosunku pracy. Ryczałt ewidencjonowany - limity Przedsiębiorcy mogą opłacać podatek w zryczałtowanej formie pod warunkiem, że w poprzednim roku:
  • uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 150 tys. euro, lub
  • uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 150.000 euro.
Ważne Wspomniany limity ryczałtu wyrażony w euro przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu 1 października roku poprzedzającego rok podatkowy. Średni kurs NBP 1 euro w dniu 1 października 2014 r. wynosił 4,1792 zł. Tym samym limit ryczałtu w przeliczeniu na złotówki w 2015 roku wynosi 626.880 zł.
Jakie obowiązują stawki ryczałtu? Podatek w formie ryczałtu przedsiębiorca płaci od przychodów z działalności gospodarczej, niepomniejszonych o koszty tej działalności. Wysokość stawki po­datku uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności. Stawki ryczałtu w 2015 roku wynoszą: 20 %, 17 %, 8,5 %, 5,5 % i 3%. Możliwe jest opłacanie ryczałtu według jednej z powyższych stawek albo według kilku (gdy działalność jest różnorodna). Ryczałt ewidencjonowany - zeznanie roczne Rozliczenie zryczałtowanego podatku dochodowego następuje w chwili złożenia rocznego zeznania podatkowego. Służy do tego formularz PIT-28 który należy złożyć w US w terminie do 31 stycznia właściwym według miejsca zamieszkania.