Często zdarzają się sytuacje, w których młodzi przedsiębiorcy w początkowych latach swojej działalności osiągają stratę. Wówczas mają możliwość rozliczenia jej w kolejnych latach podatkowych. Jednak należy pamiętać, że przepisy podatkowe umożliwiły odliczanie straty z lat ubiegłych pod pewnymi warunkami. W jaki sposób może być rozliczana strata z lat ubiegłych? Odpowiedź znajdziesz w artykule!

Strata z lat ubiegłych - kiedy powstaje?

Strata z działalności powstaje w sytuacji, gdy w danym roku podatkowym suma kosztów uzyskania przychodów przewyższa sumę uzyskanych przychodów. Kwota straty z działalności wykazywana jest w zeznaniu sporządzonym na koniec roku podatkowego.

Kiedy można rozliczyć stratę z lat ubiegłych?

W myśl art. 9 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stratę poniesioną w danym roku podatkowym można rozliczyć w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych. Należy jednak pamiętać, że strata z lat ubiegłych może zostać rozliczona dopiero na podstawie złożonego zeznania rocznego. Wysokość obniżenia w którymkolwiek z kolejnych lat nie może przekroczyć 50% kwoty poniesionej straty.

Odliczanie straty z lat ubiegłych - w zeznaniu rocznym czy przy zaliczkach na podatek dochodowy?

Przepisy podatkowe nie regulują wprost czy strata z lat ubiegłych może zostać odliczona dopiero po zakończeniu roku uzupełniając zeznanie roczne, czy też na bieżąco przy okresowych zaliczkach wyliczanych w trakcie roku podatkowego. Stąd to podatnik może sam zdecydować czy stratę odliczy już w trakcie roku przy wyliczaniu zaliczek na podatek dochodowy, czy  też w ostatecznym rozliczeniu rocznym. Dodatkowo, może zdecydować jaką wysokości straty z lat ubiegłych rozliczy w danym roku podatkowym, oczywiście stosując się do limitu 50% . Powinien również pamiętać, że stratę można odliczyć najdalej w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych.

Strata z lat ubiegłych a inne źródła

Przedsiębiorcy przy rozliczaniu straty z lat ubiegłych muszą pamiętać, że może ona pomniejszać tylko dochody z tego samego źródła. Jeżeli więc uzyskuje przychody również z innych źródeł, np. z etatu – nie może ich uwzględnić w rozliczeniu.