inside car dashboardSamochody, których wartość jest równa lub przekracza 3500zł, należy zgodnie z ustawą o podatku dochodowym wpisać do ewidencji środków trwałych najpóźniej w miesiącu przekazania ich do użyteczności.

Prowadzenie ewidencji pozwala na dokonanie odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów.

Podstawę dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowi wartość początkowa samochodu, a procedura jej ustalenia zależy od sposobu nabycia samochodu. Gdy nabycie dokonuje się poprzez kupno, to za wartość początkową pojazdu uznaje się cenę jego nabycia.

W sytuacji, kiedy nie można wyznaczyć ceny początkowej samochodu, a jego nabycie miało miejsce przed prowadzeniem ewidencji, za wartość początkową uznaje się wartość z wyceny sporządzonej przez podatnika, biorąc pod uwagę ceny rynkowe tego typu samochodu, stanu i poziomu jego eksploatacji, z grudnia zeszłego roku. Gdy mamy do czynienia z nabyciem samochodu w sposób nieodpłatny za jego wartość początkową uznaje się wartość rynkową z dnia nabycia. W sytuacji, jeśli samochód stanowi współwłasność podatnika, jego wartość początkowa wyznaczana jest na poziomie odpowiadającym udziałowi podatnika we własności tego składnika majątku. Nie dotyczy to jednak w sytuacji majątku stanowiącego wspólnotę majątkową małżonków.

3500 PLN netto czy brutto ?

Bardzo często przedsiębiorcy mają problem z ustaleniem czy wartość 3500 zł środka trwałego to kwota netto czy brutto. Dla czynnych podatników VAT środkiem trwałym będzie sprzęt o wartości 3500 zł netto. Mają oni bowiem możliwość odliczenia podatku VAT od dokonywanych zakupów. W przypadku natomiast przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia w podatku VAT, wartość 3500 zł będzie kwotą brutto.

Katalog Stron