iStock_000001722136XSmallGdy w przedsiębiorstwie nastąpił wypadek przy pracy, powinno się pamiętać o prawidłowych procedurach z nim związanych. Po pierwsze, pracownik jest zobowiązany błyskawicznie powiadomić chlebodawcę o zaistniałym zdarzeniu. Zawiadomienie musi zostać złożone w wersji pisemnej. Wówczas obowiązkiem przełożonego jest zabezpieczyć miejsce wypadku, udzielić podstawowej pomocy pracownikowi poszkodowanemu i dokonać czynności koniecznych, żeby podobne zdarzenie wydarzyło się jeszcze raz w przyszłości. Wszystkie prace i maszyny muszą zostać wstrzymane do czasu wydania decyzji inspektora pracy o odnowieniu prac i wprawieniu w ruch znów maszyn. Gdy wypadek ten jest wypadkiem śmiertelnym, ciężkim albo zbiorowym, konieczne jest zgłoszenie inspektora pracy i prokuratora. Po poinformowaniu inspektora i prokuratora, chlebodawca jest zobligowany zwołać zespół powypadkowy. Zespół ten w czasie 2 tygodni od daty wypadku powinien spisać dokumentację powypadkową, tzn. protokół opisujący wydarzenia i jego przyczyny. Protokół powinien zostać przekazany do zatwierdzenia rodzinie poszkodowanemu i zostać poświadczony przez przełożonego w terminie 5 dni od daty stworzenia protokołu. Każdy wypadek przy pracy powinien zostać wprowadzony do rejestru wypadków, który jest prowadzony obowiązkowo w każdym podmiocie gospodarczym.