Z działalnością gospodarczą Vatowca nierozerwalnie wiąże się wystawianie faktury, są to dobra komplementarne, jak wkład i długopis, mąż i żona, niebo i piekło. A aby wystawianie faktur nie było piekłem wystarczy przeczytać poniższy artykuł, po którym nawet dziecko będzie wiedziało o co chodzi z tymi fakturami.

Czym jest faktura

Faktura, to podstawowy dokument, który potwierdza “dokonanie transakcji opodatkowanej podatkiem od towarów i usług”, czyli mówiąc po ludzku;  faktura to dokument, który pozwala nam odliczyć podatek VAT od dokonanej sprzedaży lub zakupu.

Wystawianie faktury w praktyce, czyli jakie elementy powinna zawierać

Wystawianie faktury sprzedaży, to obowiązek przedsiębiorców, którzy  jak sama nazwa wskazuje - sprzedają swe towary lub usługi. Faktura sprzedaży dotycząca transakcji krajowych powinna zawierać:
 • dane kwotowe:
  • kwotę netto, kwotę podatku VAT oraz kwotę brutto, którą to muszą zapłacić kupujący dany towar lub usługę. Cena powinna być rozbita na: cenę jednostkową netto (dla jednej sztuki), VAT dla ceny jednostkowej, cenę jednostkową brutto oraz cenę razem netto, VAT razem i cenę brutto razem.
  • gdy sprzedawane towary w ramach jednej faktury są objęte różnymi stawkami VAT, wtedy na fakturze powinien widnieć podział na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku( dot. również sprzedaży zwolnionej od podatku) - z rozbiciem w ramach jednej stawki na kwoty netto, brutto oraz podatku (dla ceny jednostkowej oraz całkowitej wartości). Faktura z różnymi stawkami VAT powinna również zawierać łączną ceną netto, podatku VAT oraz brutto, czyli kwotę do zapłacenia ogółem,
  • gdy płatność została już uregulowana w całości lub w części, to należy wskazać na fakturze kwotę zapłaty oraz jej termin
 • dane formalne - datę wystawienia faktury, datę sprzedaży (przy czym, jeśli data dokonania dostawy lub wykonania usługi nie jest znana w momencie wystawiania faktury, to nie trzeba jej wskazywać);
 • dane informacyjne - kolejny numer faktury, oznaczenie wystawcy oraz odbiorcy faktury wraz z numerami NIP, nazwę towaru/usługi, ilość/liczbę dostarczonych towarów, stawkę podatku (jego stawka zależy od towaru lub usługi), a w niektórych przypadkach faktur - wyraz “metoda kasowa”, “samofakturowanie”, “odwrotne obciążenie”, podstawę zwolnienia z VAT (o tym jakie to faktury będzie w innym poście - być może zgra się z postem wielkanocnym).
Na fakturze można również zawrzeć informację o terminie i formie płatności. Faktura zakupu - jest fakturą otrzymywaną od naszych dostawców, a więc to oni mają obowiązek jej wystawienia. Faktura zakupu zawiera dokładnie te same dane, co faktura sprzedaży, ponieważ nasza faktura zakupu to faktura sprzedaży wystawiona przez naszego sprzedawcę/dostawcę, który musi stosować się do reguł dotyczących wystawiania faktur sprzedaży.

Terminy wystawienia faktury

Fakturę należy sporządzić w co najmniej dwóch egzemplarzach - jeden jest przekazywany nabywcy, a drugi należy przechowywać w swojej dokumentacji (terminy przechowywanie dokumentów w kolejnym poście). Fakturę należy wystawić:
 • do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru/wykonano usługę, czyli dla usługi wykonanej w lipcu, ostatnim dniem wystawienia faktury jest 15 sierpnia.
 • do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymaliśmy całość lub część zapłaty (gdy zapłata nastąpiła przed wykonaniem usługi/dostarczeniem towarów), czyli dla zapłaty uregulowanej w lipcu a usługi wykonanej w sierpniu - ostatnim dniem wystawienia faktury jest 15 sierpnia.
 • do 30 dni po wykonaniu usługi budowlanej lub budowlano-montażowej, czyli dla usługi budowlanej wykonanej 14 lipca, fakturę należy wystawić do 12 sierpnia.
 • do 60 dnia od daty wydania towarów w przypadku dostawy książek, czyli dla dostawy wykonanej 14 lipca, fakturę należy wystawić do 11 września,
 • do 90 dnia od wykonania usługi polegającej na drukowaniu książek, czyli dla wydrukowanych książek w dniu 14 lipca, fakturę należy wystawić do 11 października.
 • do upływu terminu płatności, w przypadku usług dotyczących:
  • dostaw energii elektrycznej,
  • najmu/dzierżawy/leasingu, obsługi prawnej i biurowej, ochrony osób i mienia,
  • telekomunikacji.
Gdy w ciągu jednego miesiąca wykonano wiele dostaw dla tego samego nabywcy, to może dla niego wystawić jedną fakturę. UWAGA! Faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30 dni przed:
 • dokonaniem dostawy towaru/wykonaniem usługi,
 • otrzymaniem - przed dokonaniem dostawy towaru/wykonaniem usługi - całości lub części zapłaty.
Zgodnie z powyższym:
 • dla dostawy towaru/usługi wykonanej 14 lipca - faktura powinna zostać wystawiona między 13 czerwca a 15 sierpnia,
 • dla zapłaty dokonanej 14 lipca (przed dokonaniem usługi/towaru) - faktura powinna zostać wystawiona między 13 czerwca a 15 sierpnia.
Zobacz też: