ClipboardAby zarejestrować firmę powinno się dostarczyć wniosek o wpis do ewidencji. Formularz powinno się złożyć w urzędzie gminy lub wysłać listem poleconym lub wysłać poprzez Internet. Urząd gminy weryfikuje pod względem formalnym treść wniosku i jeżeli analiza jest korzystna, można kontynuować procedury. Gdy analiza jest niekorzystna, przedsiębiorca zostaje wezwany do uzupełnienia braków w dokumentu. Organ ewidencyjny określa ostateczny okres uzupełnienia braków w dokumentu. Gdy mimo nakazu stawiennictwa wnioskodawca nie usunie braków formalnych w określonym okresie, zostanie wydana decyzja o niewpisaniu do ewidencji działalności gospodarczej. Wpis lub zmiana wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej następuje niezwłocznie po dostarczeniu przez urząd wniosku. W ciągu następnych 3 dni urząd ewidencyjny ma obowiązek przesłać dane z wniosku do stosownego naczelnika Urzędu Skarbowego, właściwego Urzędu Statystycznego, właściwego oddziału ZUS lub KRUS. Dokumenty w wersji papierowej i cyfrowej i wszystkie dokumenty ich dotyczące muszą być archiwizowane przez czas 10 lat od dnia dokonania wpisu. Gdy informacja zmian danych lub dopełnienia danych jest związana z nieobjętych wpisem do ewidencji działalności gospodarczej, zgłoszenia dokonuje się w odpowiednim Urzędzie Skarbowym lub Urzędzie Statystycznym w zakresie REGON lub odpowiednim ZUS lub KRUS. Zobacz też:
rozliczenie delegacji krajowej