Od listopada 2019 roku zniesiono opodatkowanie na zasadach odwrotnego obciążenia dla transakcji krajowych. Ponad to załączniki 13 i 14 do ustawy o VAT, które dotyczyły transakcji objętych procedurą odwrotnego obciążenia został zastąpiony jednym załącznikiem nr. 15, w którym znajdują się czynności, co do których po spełnieniu dodatkowych warunków powinien być stosowany obowiązkowy split payment. Sprawdź, kogo dotyczy obowiązkowe stosowanie podzielonej płatności!

Kogo dotyczy obowiązkowy split payment?

Obowiązkowa zapłata w modelu splot payment dotyczy transakcji, w których:

  • obowiązek podatkowy oraz data wystawienia faktury przypada na datę po 31 października 2019 roku,
  • wartość brutto transakcji opiewa na wartość powyżej 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty,
  • co najmniej jedna pozycja z faktury znajduje się w załączniku 15 znowelizowanej ustawy o VAT,
  • sprzedawca oraz odbiorca są podatnikami (niezależnie czy nabywcą jest podatnik VAT czynny czy zwolniony).

Dodatkowo podatnik dokonujący sprzedaży, która spełnia wszystkie wymienione warunki zobowiązany jest do umieszczenia adnotacji na fakturze "Metoda podzielonej płatności".

Konsekwencje braku adnotacji na fakturze

W sytuacji gdy sprzedawca nie zamieści wymaganej adnotacji na fakturze sprzedaży naraża się na sankcję w wysokości 30% kwoty podatku VAT wykazanej na tej fakturze w odniesieniu do dostawy towarów lub świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. 

Sprzedawca może uniknąć nałożenia sankcji jeżeli nabywca mimo braku adnotacji na fakturze ureguluje należność z zastosowaniem komunikatu podzielonej płatności. Dodatkowo nabywca powinien zostać o tym poinformowany np. poprzez fakturę korygującą lub drogą mailową.