Co do zasady każda sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej powinna zostać zaewidencjonowana na kasie fiskalnej. W określonych sytuacjach istnieje jednak możliwość skorzystania ze zwolnienia z kasy. Kto może skorzystać ze zwolnienia z kasy fiskalnej?

Zwolnienie podmiotowe z kasy fiskalnej

Zwolnienie podmiotowe z kasy fiskalnej przysługuje jeżeli w ubiegłym roku podatkowym nieprzekroczono ustanowionego limitu obrotów. W 2020 roku limit ten wynosi 20 tys. zł. Jeżeli przedsiębiorca rozpoczyna prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego limit ten należy przeliczyć proporcjonalnie do ilości dni, w których działalność istniała. Do limitu zwolnienia z kasy nie wlicza się obrotu z tytułu sprzedaży: 

  • nieruchomości,

  • środków trwałych,

  • wartości prawnych i niematerialnych.

Zwolnienia z kasy fiskalnej - zwolnienie przedmiotowe

Należy mieć na uwadze, że istnieją czynności, które bezwzględnie muszą być ewidencjonowane na kasie fiskalnej. Zostały one wymienione w § 4 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Do takich czynności można zaliczyć m.in.:

  • usługi pocztowe i kurierskie

  • usługi w zakresie noclegów i usługi towarzyszące świadczone przez hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe świadczonych przez obozowiska dla dzieci,

  • usługi telekomunikacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 25a ustawy;

  • usługi finansowe i ubezpieczeniowe,

  • usługi w zakresie edukacji.